Mizontropi nedir, Mizontropi tedavisi, Mizontropi belirtileri, Mizonntropi kitap